401720
HỘI THẢO : Chua benh BÁN THÂN BẤT TOẠI
Do Hội Đông Y Quận Tân Bình tổ chức vào Ngày 22/09/2012

Tin tức

Hình họp Quý 3 năm 2012

Tác giả: TRẦN NAM HOÀN

Ngày Đăng: 22 : 09 : 2012

 

              THẦY THUỐC ƯU TÚ BÁC SĨ LƯƠNG SỸ MINH PHÁT BIỂU CÙNG HỘI NGHỊ

LƯƠNG Y LÊ ĐÌNH SƯƠNG  (CỐ VẤN HỘI ĐÔNG Y) PHÁT BIỂU ĐÓNG GÓP

                                                   LƯƠNG Y PHAN VĂN

TOÀN THỂ HỘI NGHỊ

Trần Nam Hoàn
http://dongynamhoan.com
9/22/2012